Tuesday, September 11, 2007

เศรษฐกิจพอเพียง MIT-style

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศไทยแล้ว ดูเหมือนว่านักศึกษาที่ MIT ก็ยึดปรัชญานี้เหมือนกัน โดยพยายามสร้างเทคโนโลยีเพื่อยกระัดับคุณภาพชีวิตคนยากคนจนในชนบท

เป็นพัฒนาการที่น่าติดตามมาก เพราะแสดงให้เราเห็นว่าเราทุกคนสามารถมีบทบาทในการช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น ไม่ว่าเรากับเขาจะอยู่ห่างกันแค่ไหน

แล้วคุณล่ะครับ ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมา?

No comments: